วิทยาการคำนวณ 

ทำไมต้องเรียนวิทยาการคำนวณ ?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)


ที่มาของรูป https://www.scimath.org/images/2021/resources/magazine/12351/cs03.png