ประถมศึกษาปีที่ 2  💻

บทที่ 1 ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ

  "การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน"

ว 4.2 ป 2/1 การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

จุดประสงค์การเรียนรู้