ชื่อ นางทิพย์สุดา จาราสถิตย์

ชื่อเล่น ครูเกด

เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2529🌸

Email : lookkedjara@gmail.com,   thipsudajarasathit@gmail.com


Facebook
YouTube

🌸ประวัติการศึกษ

🎓 ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

🎓ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู    

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช