ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

⨀ ใบความรู้ที่ 1.1
⨀ ใบความรู้ที่ 1.2
⨀ ใบความรู้ที่ 1.3

ใบกิจกรรมที่1.1
⨀ ใบงานที่ 1.2
⨀ ใบงานที่ 1.3

⨀ YouTube⨀ Website⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

วีดีโอประกอบการเรียนรู้

⨀ ใบความรู้ที่ 3.1
⨀ ใบความรู้ที่ 3.2
⨀ ใบความรู้ที่ 3.3

⨀ ใบงานที่ 3.1
⨀ ใบงานที่ 3.2
⨀ ใบงานที่ 3.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน