ประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 1 เรื่อง โป้ง ก้อย และอิ่ม

ว4.2 ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

     เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆได้

บทที่ 2 เรื่อง ครอบครัวของเรา

ว4.2 ป.1/2 การแก้ปัญหาโดยการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

     เพื่อให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้ถูกต้อง